FAQs Complain Problems

विद्यालयको लेखा परीक्षक सम्बन्धी सूचना

विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न ईच्छुक रिजष्टार्ड लेखापरीक्षकहरूले सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष: