सूचना तथा समाचार

विद्यालयहरुको रकम निकाशा भएको ।

यस गाउँपालिका अन्तरगतका विद्यालयहरुकाे पछिल्लो निकासा भएकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबै विद्यालयहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।

Pages