FAQs Complain Problems

गाईभैंसीमा गरिने कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालनमा आएको सूचना ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गत पशु शाखामा गाईभैंसीमा गरिने कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालनमा आएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

आर्थिक वर्ष: